WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2017
w tys. zł
II Q 2017
w tys. zł
III Q 2017
w tys. zł
IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 714 - - -
Koszt własny sprzedaży -110 616 - - -
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 160 - - -
Zysk (strata) brutto 1 085 - - -
Zysk (strata) netto 410 - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 475 - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 519 - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 173 - - -
Aktywa razem 525 766 - - -
Zobowiązania razem 325 955 - - -
Zobowiązania długoterminowe 58 642 - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 267 313 - - -
Kapitał własny 199 812 - - -
Kapitał podstawowy 3 616 - - -
Liczba akcji 10 298 554 - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,51 - - -

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,31% - - -
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,29 - - -
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,62 - - -
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
zysk netto/aktywa ogółem 0,08% - - -
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2016
w tys. zł
II Q 2016
w tys. zł
III Q 2016
w tys. zł
IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 135 905 285 490 428 134 566 364
Koszt własny sprzedaży -110 279 -224 104 -334 160 -438 319
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 719 18 242 24 102 31 762
Zysk (strata) brutto 4 332 11 103 18 457 18 850
Zysk (strata) netto 2 528 5 193 10 652 19 787
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 239 -14 608 -12 779 -6 335
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 310 -5 357 -9 587 -12 182
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 380 -5 126 -2 228 2 313
Aktywa razem 494 665 495 954 497 479 518 717
Zobowiązania razem 315 649 307 103 311 794 318 985
Zobowiązania długoterminowe 62 605 65 195 61 141 60 149
Zobowiązania krótkoterminowe 253 044 241 908 250 653 258 836
Kapitał własny 179 016 179 550 185 685 199 731
Kapitał podstawowy 3 704 3 704 3 704 3 616
Liczba akcji 10 737 837 10 737 837 10 737 837 10 298 554
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - 0,31 0,31 0,31

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,86% 1,82% 2,49% 3,49%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,25 1,27 1,26 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,64 0,62 0,63 0,61
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
zysk netto/aktywa ogółem 0,51% 1,05% 2,14% 3,81%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2015
w tys. zł
II Q 2015
w tys. zł
III Q 2015
w tys. zł
IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110 807 240 798 373 368 487 700
Koszt własny sprzedaży -80 770 -177 797 -278 417 -379 822
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 171 14 199 20 907 -2 429
Zysk (strata) brutto 7 986 11 700 16 145 -8 825
Zysk (strata) netto 5 323 8 163 9 673 -16 141
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 474 41 816 40 943 40 747
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 921 -10 795 -15 712 -19 870
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 444 -3 039 -7 434 -9 282
Aktywa razem 566 027 536 646 554 801 527 045
Zobowiązania razem 327 611 296 333 311 958 310 106
Zobowiązania długoterminowe 82 920 66 045 58 944 57 442
Zobowiązania krótkoterminowe 244 691 230 288 253 014 252 664
Kapitał własny 238 416 240 313 242 843 216 939
Kapitał podstawowy 3 704 3 704 3 704 3 704
Liczba akcji 10 737 837 10 737 837 10 737 837 10 737 837
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 4,80% 3,39% 2,59% -3,31%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,37 1,43 1,36 1,26
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,58 0,55 0,56 0,59
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
zysk netto/aktywa ogółem 0,94% 1,52% 1,74% -3,06%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2014
w tys. zł
II Q 2014
w tys. zł
III Q 2014
w tys. zł
IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 983 208 730 314 461 436 512
Koszt własny sprzedaży -76 559 -157 036 -237 189 -332 427
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 500 6 694 5 746 9 151
Zysk (strata) brutto 6 691 7 554 4 291 -17 280
Zysk (strata) netto 4 222 5 709 5 835 -15 828
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 106 14 026 23 766 33 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 350  -14 327 -16 449 -24 492
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 078 5 763 -3 566 -3 943
Aktywa razem 506 835 496 417 531 776 497 519
Zobowiązania razem 240 289 239 478 266 672 248 215
Zobowiązania długoterminowe 51 767 49 267 50 116 48 734
Zobowiązania krótkoterminowe 188 522 190 211 216 556 199 481
Kapitał własny 266 546 256 939 265 104 249 305
Kapitał podstawowy 3 704 3 704 3 704 3 704
Liczba akcji 10 737 837 10 737 837 10 737 837 10 737 837
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - 0,75 0,75 0,75

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
zysk netto/przychody ze sprzedaży 4,06% 2,74% 1,86% -3,63%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,61 1,47 1,41 1,41
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,47 0,48 0,50 0,50
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
zysk netto/aktywa ogółem 0,83% 1,15% 1,10% -3,18%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2013
w tys. zł
II Q 2013
w tys. zł
III Q 2013
w tys. zł
IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 452 253 417 369 413 487 974
Koszt własny sprzedaży -91 212 -188 479 -280 874 -374 074
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 184 21 086 25 837 16 819
Zysk (strata) brutto 9 612 20 977 25 750 18 645
Zysk (strata) netto 5 572 13 017 18 286 15 221
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 156  9 481 -13 576 9 514
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 538 -8 009 -8 915 -21 545
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 948 12 193 16 532 820
Aktywa razem 458 745 524 159 514 260 484 094
Zobowiązania razem 195 675 249 504 244 512 223 927
Zobowiązania długoterminowe 32 974 61 069 58 608 50 166
Zobowiązania krótkoterminowe 162 701 188 435 185 904 173 761
Kapitał własny 263 071 274 655 269 748 260 167
Kapitał podstawowy 3 652  3 652 3 682 3 693
Liczba akcji 10 476 210  10 476 210 10 625 449 10 680 197
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
zysk netto/przychody ze sprzedaży  4,70% 5,14% 4,95% 3,12%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące  1,79 1,70 1,69 1,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,43 0,48 0,48 0,46
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
zysk netto/aktywa ogółem  1,21% 2,48% 3,56% 3,14%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2012
w tys. zł
II Q 2012
w tys. zł
III Q 2012
w tys. zł
IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 109 502  230 568 350 561 497 192
Koszt własny sprzedaży -84 339 -175 235  -263 230 -378 142
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 885  19 608 33 575 38 689
Zysk (strata) brutto 8 633  19 180 33 710 39 537
Zysk (strata) netto 5 174  12 759 22 732 28 170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 737  18 315 39 520 56 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 175  -5 312 -7 599 -9 725
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 616  -8 448  -5 699 -11 864
Aktywa razem 378 424  396 007 417 980 426 613
Zobowiązania razem 148 942  152 897 170 158 175 972
Zobowiązania długoterminowe 35 414  33 784 31 980 33 327
Zobowiązania krótkoterminowe 113 529 119 113 138 178 142 645
Kapitał własny 229 482  243 110 247 823 250 642
Kapitał podstawowy 3 652  3 652  3 652 3 652
Liczba akcji 10 476 210  10 476 210 10 476 210 10 476 210
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
zysk netto/przychody ze sprzedaży  4,73%  5,53%  6,48% 5,67%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące  1,96  1,94  1,88 1,85
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,39 0,39 0,41 0,42
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
zysk netto/aktywa ogółem  1,37%  3,22%  5,44% 6,60%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2011
w tys. zł
II Q 2011
w tys. zł
III Q 2011
w tys. zł
IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 689 154 723  265 251  367 518
Koszt własny sprzedaży -56 189 -123 061  -197 947  -276 371 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 347 1 939  23 713  28 197 
Zysk (strata) brutto 237 2 158  20 449  19 793 
Zysk (strata) netto -513 1 089  14 355  15 597 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 143 9 860  8 726  26 331 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 412 -2 871  -5 604  -12 117 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 281 -9 278  -4  -8 921 
Aktywa razem 354 113 331 608  385 098  392 448 
Zobowiązania razem 152 667 133 274  159 875  161 266 
Zobowiązania długoterminowe 31 927 24 256  31 533  29 437 
Zobowiązania krótkoterminowe 120 740 109 018  128 342  131 829 
Kapitał własny 201 446 198 334  225 223  231 182 
Kapitał podstawowy 3 652 3 652  3 652  3 652 
Liczba akcji 10 476 210 10 476 210  10 476 210  10 476 210
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0  0 0,10  0,10 

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
zysk netto/przychody ze sprzedaży -0,73% 0,70%  5,41%  4,24%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,70  1,72  1,76  1,72
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,43  0,40  0,42 0,41 
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
zysk netto/aktywa ogółem -0,14%  0,33%  3,73%  3,97%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2010
w tys. zł
II Q 2010
w tys. zł
III Q 2010
w tys. zł
IV Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 971  64 933 118 794 191 822
Koszt własny sprzedaży -21 149  -54 125 -93 773 -146 073
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 550  -7 667 -3 401 4 814
Zysk (strata) brutto -6 156  -4 792 -589 20 041
Zysk (strata) netto -4 375  -3 840 119 18 248
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 488  148 -7 979 -12 282
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 348  -3 687 -7 478 -13 958
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 503  3 060 3 054 16 111
Aktywa razem 216 098  238 034 234 015 343 126
Zobowiązania razem 53 166  63 924 64 949 132 080
Zobowiązania długoterminowe 14 826  19 258 19 082 31 216
Zobowiązania krótkoterminowe 38 340  44 666 45 867 100 864
Kapitał własny 162 932  174 109 169 066 211 045
Kapitał podstawowy 3 471 3 471 3 471 3 652
Liczba akcji 9 572 003 9 572 003 9 572 003 10 476 210
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
zysk netto/przychody ze sprzedaży -19,91% -5,91% 0,10% 9,51%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,63 1,97 2,41 1,87
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,25 0,27 0,28  0,38
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
zysk netto/aktywa ogółem -2,02% -1,61% 0,05%  5,32%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2009
w tys. zł
II Q 2009
w tys. zł
III Q 2009
w tys. zł
IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 475 63 946 89 471 123 730
Koszt własny sprzedaży -24 985 -44 992 -65 789 -89 736
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 749 1 161 -2 638 -77
Zysk (strata) brutto 3 503 -505 -2 669 44
Zysk (strata) netto 3 940 1 057 -2 155 -960
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 621 33 315 42 723 40 422
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 976 -13 379 -18 793 -21 633
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 210 191 -5 920 -5 857
Aktywa razem 263 913 238 269 211 555 211 440
Zobowiązania razem 82 278 65 991 46 982 45 535
Zobowiązania długoterminowe 21 150 18 966 16 916 16 381
Zobowiązania krótkoterminowe 61 128 47 025 30 066 29 154
Kapitał własny 181 635 172 278 164 573 165 906
Kapitał podstawowy 3 471 3 471 3 471 3 471
Liczba akcji 9 572 003 9 572 003 9 572 003 9 572 003
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
zysk netto/przychody ze sprzedaży 9,98% 1,65% -2,41% -0,78% 
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,29 2,54 3,29 3,40
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,31 0,28 0,22  0,22
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
zysk netto/aktywa ogółem 1,49% 0,44% -1,02%  -0,45%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2008
w tys. zł
II Q 2008
w tys. zł
III Q 2008
w tys. zł
IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 583 115 060 175 509 262 095
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -738 1 004 6 457 25 388
Zysk (strata) brutto 1 184 1 451 7 248 17 111
Zysk (strata) netto 1 060 1 516 6 510 14 678
Aktywa razem 208 983 215 654 208 910 251 811
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 243 76 682 61 517 86 291
Zobowiązania długoterminowe 13 390 14 577 13 805 18 877
Zobowiązania krótkoterminowe 54 853 62 105 47 712 67 414
Kapitał własny 140 740 138 972 147 394 165 521
Kapitał zakładowy 3 471 3 471 3 471 3 471
Liczba akcji 9 572 003 9 572 003 9 572 003 9 572 003
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,87% 1,31% 3,71% 5,6% 
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,46 2,11 2,46  2,12
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,33 0,36 0,29  0,34
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
zysk netto/aktywa ogółem 0,51% 0,7% 3,12%  5,83%