2017

Numer Data publikacji Raport
RB_2017_11 17.05.2017, 18:30 Wypłata odszkodowania dla SECO / WARWICK S.A. - zakończenie procesu odszkodowawczego
RB_2017_10 27.04.2017 Przyznanie opcji na akcje uczestnikom Programu Motywacyjnego, w tym członkom Zarządu
RB_2017_09 27.04.2017, 18:32 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.
RB_2017_08 27.04.2017, 18:28 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2017r.
RB_2017_07 27.04.2017, 18:22 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2017_06 27.04.2017, 18:20 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016
RB_2017_05 27.04.2017, 18:14 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016
RB_2017_04 24.04.2017, 10:39 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.
RB_2017_03 14.02.2017, 15:10 Decyzja o wypłacie odszkodowania dla SECO/WARWICK S.A.
RB_2017_02 10.01.2017, 12:24 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2017_1 02.01.2017, 09:58 Połączenie SECO/WARWICK S.A. ze spółką zależną

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_37 30.12.2016, 11:17 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_36 12.12.2016, 16:38 Skwantyfikowanie celów programu motywacyjnego na 2017 r. przez Radę Nadzorczą i akceptacja strategii rozwoju
RB_2016_35 08.12.2016, 16:05 Powołanie Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_34 02.12.2016, 16:20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 2 grudnia 2016 roku.
RB_2016_33 02.12.2016, 16:12 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 02 grudnia 2016 roku
RB_2016_32 19.11.2016, 15:22 Utrata aktywów w wyniku zdarzenia losowego
RB_2016_31 09.11.2016, 16:35 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_30 04.11.2016, 12:51 Korekta pomyłki pisarskiej w przesłanym zawiadomieniu o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_29 03.11.2016, 17:11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_28 31.10.2016, 17:22 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2016 r.
RB_2016_27 31.10.2016, 17:17 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 2 grudnia 2016r.
RB_2016_26 31.10.2016, 17:11 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA ze spółką zależną i podpisanie Planu Połączenia w ramach zmodyfikowanej strategii rozwoju
RB_2016_25 28.10.2016, 15:43 Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
RB_2016_24 29.08.2016, 17:02 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
RB_2016_23 25.08.2016, 18:36 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
RB_2016_22 24.06.2016, 17:02 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
RB_2016_21 24.06.2016, 16:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 roku.
RB_2016_20 24.06.2016, 16:43 Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2016_19 24.06.2016, 16:32 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 czerwca 2016 roku.
RB_2016_18 25.05.2016, 15:09 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.
RB_2016_17 25.05.2016, 14:45 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 czerwca 2016r.
RB_2016_16 24.05.2016, 14:10 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_15 24.05.2016, 14:07 Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 09/2016
RB_2016_14 24.05.2016, 14:02 Zbycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_13 11.05.2016, 15:56 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2016_12 29.04.2016, 14:28 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2016_11 29.04.2016, 13:51 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2016_10 28.04.2016, 18:20 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015
RB_2016_09 28.04.2016, 18:16 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015
RB_2016_08 25.04.2016, 14:43 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 r.
RB_2016_07 15.04.2016, 17:08 Informacje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015
RB_2016_06 31.03.2016, 17:09 Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited
RB_2016_05 19.02.2016, 17:11 Informacje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015 oraz o korekcie bilansu otwarcia za rok 2015
RB_2016_04 16.02.2016, 18:26 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej
RB_2016_03 28.01.2016, 13:59 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2016_02 21.01.2016, 10:55 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2016_01 14.01.2016, 15:23 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 przez SECO/WARWICK S.A.

2015

Numer Data publikacji Raport
RB_2015_40 21.12.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_39 15.12.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_38 03.12.2015 Powołanie Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_37 03.12.2015 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_36 22.10.2015 Umowy z kontrahentem o wartości umowy znaczącej
RB_2015_35 01.10.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_34 18.09.2015 Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej
RB_2015_33 07.08.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_32 06.08.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_31 03.08.2015 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_30 29.07.2015 Zbycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_29 03.06.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_28 02.06.2015 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2015_27 27.05.2015 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta
RB_2015_26 27.05.2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2015 roku.
RB_2015_25 26.05.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 maja 2015 roku.
RB_2015_24 11.05.2015 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_23 29.04.2015 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_22 29.04.2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2015r.
RB_2015_21 24.04.2015 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 r.
RB_2015_20 24.04.2015 Powołanie Członków Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_19 14.04.2015 Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2014
RB_2015_18 13.03.2015 Udzielenie poręczenia spółce zależnej
RB_2015_17 24.02.2015 Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej
RB_2015_16 18.02.2015 Informacja o zbyciu/ nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_15 17.02.2015 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_14 17.02.2015 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_13 13.02.2015 Nabycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_12 05.02.2015 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_11 04.02.2015 Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 03/2015
RB_2015_10 03.02.2015 Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej
RB_2015_09 03.02.2015 Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_08 23.01.2015 Informacja o zdarzeniu mającym negatywny wpływ na wyniki 4Q 2014
RB_2015_07 20.01.2015 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_06 16.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_05 16.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_04 16.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_03 16.01.2015 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2015_02 13.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_01 07.01.2015 Zawiadomienie o zmianie udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

2014

Numer Data publikacji Raport
RB_2014_32 04.12.2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2014_31 30.10.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 30 października 2014 roku.
RB_2014_30 30.10.2014 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 30 października 2014 roku.
RB_2014_29 27.10.2014 Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 października 2014 r.
RB_2014_28 02.10.2014 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 30 października 2014 r
RB_2014_27 02.10.2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 30 października 2014r.
RB_2014_26 29.08.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2014_25 16.06.2014 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
RB_2014_24 04.06.2014 Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited
RB_2014_23 30.05.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 30 maja 2014 roku.
RB_2014_22 30.05.2014 Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2014_21 30.05.2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 maja 2014 roku.
RB_2014_20 16.05.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2014_19 16.05.2014 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2014_18 08.05.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2014_17 30.04.2014 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2014 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2014_16 30.04.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 30 maja 2014r.
RB_2014_15 29.04.2014 Aktualizacja strategii rozwoju
RB_2014_14 29.04.2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2014_13 29.04.2014 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 i wypłaty dywidendy
RB_2014_12 29.04.2014 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 i wypłaty dywidendy
RB_2014_11 25.04.2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 r.
RB_2014_10 14.03.2014 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2014_09 17.02.2014 Podpisanie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2014_08 17.02.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2014_07 11.02.2014 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2014_06 10.02.2014 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2014_05 04.02.2014 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2014_04 23.01.2014 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2014_03 20.01.2014 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2014_02 20.01.2014 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016
RB_2014_01 14.01.2014 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2014 przez SECO/WARWICK S.A.

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_46 19.12.2013 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2013_45 19.12.2013 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2013_44 03.12.2013 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_43 03.12.2013 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016
RB_2013_42 28.11.2013 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2013_41 05.11.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_40 25.10.2013 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.
RB_2013_39 09.10.2013 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2013_38 03.10.2013 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2013_37 02.10.2013 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2013_36 30.09.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_35 27.09.2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_34 25.09.2013 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_33 25.09.2013 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_32 19.09.2013 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016
RB_2013_31 09.09.2013 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2013_30 06.09.2013 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2013_29 02.09.2013 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_28 29.08.2013 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E
RB_2013_27 14.08.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_26 23.07.2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_25 18.07.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_24 17.07.2013 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_23 17.07.2013 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016
RB_2013_22 03.07.2013 Ustanowienie hipoteki umownej
RB_2013_21 13.06.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_20 11.06.2013 Ustanowienie hipoteki umownej
RB_2013_19 24.05.2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 24 maja 2013 roku.
RB_2013_18 24.05.2013 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 maja 2013 roku.
RB_2013_17 24.05.2013 Nabycie udziałów w spółce Engefor Engenharia Indústria e Comércio Ltda- spełnienie warunków zawieszających
RB_2013_16 22.05.2013 Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited
RB_2013_15 17.05.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_14 15.05.2013 Podpisanie umów o wartości znaczącej
RB_2013_13 13.05.2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_12 26.04.2013 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013 r.
RB_2013_11 26.04.2013 Zwołanie ZWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 maja 2013r.
RB_2013_10 26.04.2013 Korekta raportu rocznego SECO/WARWICK S.A. za 2012 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy SECO/WARWICK za 2012.
RB_2013_09 25.04.2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2013_08 24.04.2013 Umowa warunkowa – nabycie udziałów w spółce Engefor Engenharia Indústria e Comércio Ltda
RB_2013_07 23.04.2013 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 r.
RB_2013_06 18.04.2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_05 25.03.2013 Zwiększenie udziału w spółce Seco Warwick Allied Private Limited
RB_2013_04 22.03.2013 Zwiększenie udziału w spółce Seco Warwick Allied Private Limited
RB_2013_03 24.01.2013 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2013 przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_02 03.01.2013 Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej tytułem wkładu na pokrycie nowych emitowanych akcji spółki zależnej.
RB_2013_01 03.01.2013 Zawarcie znaczącej umowy – objęcie akcji spółki zależnej

2012

Numer Data publikacji Raport
RB_2012_39 14.12.2012 Powołanie Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_38 14.12.2012 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_37 28.11.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 listopada 2012 roku.
RB_2012_36 28.11.2012 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
RB_2012_35 28.11.2012 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28 listopada 2012 roku.
RB_2012_34 23.11.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_33 15.11.2012 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_32 13.11.2012 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_31 08.11.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_30 08.11.2012 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_29 23.10.2012 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 r.
RB_2012_28 23.10.2012 Strategia rozwoju do roku 2016.
RB_2012_27 23.10.2012 Treść projektów uchwał NWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2012 r.
RB_2012_26 23.10.2012 Zwołanie NWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 listopada 2012r.
RB_2012_25 03.09.2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_24 31.08.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_23 21.08.2012 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 r.
RB_2012_22 06.07.2012 Spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej
RB_2012_21 06.07.2012 Udzielenie poręczenia spółce zależnej.
RB_2012_20 15.06.2012 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.
RB_2012_19 11.06.2012 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2012_16K 30.05.2012 Korekta raportu nr 16/2012.
RB_2012_18 28.05.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku.
RB_2012_17 28.05.2012 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
RB_2012_16 28.05.2012 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 maja 2012 roku, w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_15 25.05.2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_14 25.05.2012 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz członka Zarządu Spółki SECO/WARWICK SA.
RB_2012_13 18.05.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_12 18.05.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_11 07.05.2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_10 30.04.2012 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_09 30.04.2012 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 maja 2012r.
RB_2012_08 16.04.2012 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2012_07 02.04.2012 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_06 12.03.2012 Zawiadomienie o zmianie udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_05 03.02.2012 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2012_04 03.02.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_03 24.01.2012 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_02 20.01.2012 Powołanie Prezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_01 09.01.2012 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 przez SECO/WARWICK S.A.

2011

Numer Data publikacji Raport
RB_2011_26 21.12.2011 Rezygnacja Prezesa Zarządu SECO/WARWICK SA z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
RB_2011_25 23.11.2011 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2011_24 03.11.2011 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2011 r.
RB_2011_23 21.09.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_22 21.09.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_21 01.07.2011 Podpisanie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.
RB_2011_20 02.06.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_19 01.06.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_18 26.05.2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2011 roku.
RB_2011_17 26.05.2011 Podjęcie przez ZWZA uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2011_16 26.05.2011 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 maja 2011 roku.
RB_2011_15 18.05.2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
RB_2011_14K 09.05.2011 Korekta raportu nr 14/2011
RB_2011_14 29.04.2011 Draft resolutions of the Annual General Shareholders Meeting of SECO/WARWICK S.A. convened for May 26th 2011.
RB_2011_13 29.04.2011 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2011r.
RB_2011_12 29.04.2011 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
RB_2011_11 29.04.2011 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
RB_2011_10 15.03.2011 Zawarcie umowy o udostępnienie linii kredytowej.
RB_2011_09 28.02.2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2011_08 25.02.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_07 04.02.2011 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie.
RB_2011_06 01.02.2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii D.
RB_2011_05 18.01.2011 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2011 przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2011_04 18.01.2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2011_03 17.01.2011 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji SECO/WARWICK S.A. serii D.
RB_2011_02 14.01.2011 Rejestracja papierów wartościowych SECO/WARWICK S.A. w KDPW.
RB_2011_01 05.01.2011 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

2010

Numer Data publikacji Raport
RB_2010_42 29.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_41 28.12.2010 Podpisanie umowy znaczącej.
RB_2010_40 23.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_39 20.12.2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_38 17.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_37 10.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_36 10.12.2010 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
RB_2010_35 06.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_34 06.12.2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_33 30.11.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_32 24.11.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_31 20.11.2010 Spełnienie warunków zawieszających przewidzianych umową inwestycyjną
RB_2010_30 19.11.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_29 18.11.2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 18 listopada 2010 roku.
RB_2010_28 18.11.2010 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 18 listopada 2010 roku.
RB_2010_27 17.11.2010 Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów Retech Systems LLC
RB_2010_26 02.11.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_25 27.10.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_24 22.10.2010 Zwołanie NWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 18.11.2010 r., projekty uchwał oraz planowane zmiany w Statucie Spółki.
RB_2010_23 14.09.2010 Zawarcie porozumienia w sprawie określenia warunków nabycia Retech Systems LLC
RB_2010_22 06.09.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_21 28.07.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_20 23.07.2010 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_19 22.07.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_18 08.06.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_17 25.05.2010 Podpisanie umowy znaczącej.
RB_2010_16 04.05.2010 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2010 r.
RB_2010_15 29.04.2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2010 roku.
RB_2010_14 29.04.2010 Powołanie osób nadzorujących Emitenta.
RB_2010_13 29.04.2010 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 kwietnia 2010 roku.
RB_2010_12 28.04.2010 Treść projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza na ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. oraz załącznik do tego projektu.
RB_2010_11 22.04.2010 Uzupełnienie raportu nr 08/2010 - Treść projektów uchwał ZWZA.
RB_2010_10 19.04.2010 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009 r.
RB_2010_09 14.04.2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_08K 06.04.2010 Korekta raportu nr 08/2010.
RB_2010_08 02.04.2010 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2010 r.
RB_2010_07 02.04.2010 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 kwietnia 2010r.
RB_2010_06 26.02.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_05 25.02.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_04 25.02.2010 Podpisanie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.
RB_2010_03 26.01.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_02 07.01.2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_01 07.01.2010 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2010 przez SECO/WARWICK S.A.

2009

Numer Data publikacji Raport
RB_2009_23 16.10.2009 Kontrakty terminowe.
RB_2009_22 14.10.2009 Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_21 04.09.2009 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_20 19.06.2009 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
RB_2009_19 19.06.2009 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
RB_2009_18 08.05.2009 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2009 r.
RB_2009_17 01.05.2009 Powołanie członka Rady Nadzorczej.
RB_2009_16 30.04.2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2009 roku.
RB_2009_15 30.04.2009 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 kwietnia 2009 roku.
RB_2009_14 30.04.2009 Powołanie członka Rady Nadzorczej.
RB_2009_12 22.04.2009 Kontrakty terminowe.
RB_2009_11 15.04.2009 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2009 r.
RB_2009_10 07.04.2009 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 kwietnia 2009r.
RB_2009_09 03.04.2009 Nieprawdziwa informacja podana na portalu bankier.pl
RB_2009_08 01.04.2009 Zmiana dat przekazywania raportów okresowych.
RB_2009_07 02.03.2009 Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych SECO/WARWICK S.A. na 2008 rok.
RB_2009_06 26.02.2009 Wybór biegłego rewidenta
RB_2009_05 26.02.2009 Powołanie prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_04 26.02.2009 Odwołanie prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_03 13.01.2009 Uzupełnienie wykazu informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_02 12.01.2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku przez SECO/WARWICK S.A
RB_2009_01 12.01.2009 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2009 przez SECO/WARWICK S.A.

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_37 13.11.2008 Korekta raportu za III kwartał 2008 roku.
RB_2008_36 07.11.2008 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2008 r.
RB_2008_35 10.10.2008 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_34 12.08.2008 Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych SECO/WARWICK S.A. na 2008 rok.
RB_2008_33 08.08.2008 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2008 r.
RB_2008_32 01.08.2008 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A. („lock-up”)
RB_2008_31 09.07.2008 Kontrakty terminowe typu forward.
RB_2008_30 27.06.2008 Kontrakty terminowe typu forward
RB_2008_29 26.06.2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2008 roku.
RB_2008_28 26.06.2008 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2008 roku.
RB_2008_27 12.06.2008 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r.
RB_2008_26 03.06.2008 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 czerwca 2008 r.
RB_2008_25 07.05.2008 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2007
RB_2008_24 29.04.2008 Powołanie Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_23 11.04.2008 Kontrakty terminowe typu forward
RB_2008_22 02.04.2008 Kontrakty terminowe typu forward
RB_2008_21K 02.04.2008 Nabycie aktywów o znacznej wartości
RB_2008_21 02.04.2008 Nabycie aktywów o znacznej wartości
RB_2008_20 14.03.2008 Korekta raportu za IV kwartał 2007 roku
RB_2008_19 05.03.2008 Podpisanie umów ze spółką Charkowskij Podszypnikowyj Zawod S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej
RB_2008_18 04.03.2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA spółki SECO/WARWICK S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2008 roku.
RB_2008_17 29.02.2008 Zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_16 28.02.2008 Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Seco/Warwick S.A. na 2007 rok
RB_2008_15 28.02.2008 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28 lutego 2008 roku.
RB_2008_14 28.02.2008 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
RB_2008_11 26.02.2008 Zwołanie NWZ Seco/Warwick S.A. na dzień 28 lutego 2008r.
RB_2008_13 20.02.2008 Zmiana treści projektu uchwały NWZA Seco/Warwick S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2008r.
RB_2008_12 14.02.2008 Treść projektów uchwał NWZA Seco/Warwick S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2008 r.
RB_2008_10 23.01.2008 Kontrakt terminowy typu forward
RB_2008_09 18.01.2008 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji serii B Seco/Warwick S.A.
RB_2008_08 16.01.2008 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B
RB_2008_07 11.01.2008 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_06 08.01.2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku przez Seco/Warwick SA
RB_2008_05 08.01.2008 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2008 przez Seco/Warwick SA
RB_2008_04 08.01.2008 Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
RB_2008_03 08.01.2008 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką VW
RB_2008_02 08.01.2008 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Denso Thermal Systems S.P.A
RB_2008_01 02.01.2008 Informacja o zbyciu praw do akcji SECO/WARWICK S.A.

2007

Numer Data publikacji Raport
RB_2007_21 27.12.2007 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
RB_2007_20 19.12.2007 Informacja o zbyciu praw do akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2007_19 18.12.2007 Wybór biegłego rewidenta
RB_2007_18 13.12.2007 Wybór biegłego rewidenta
RB_2007_17 07.12.2007 Zakończenie Oferty Publicznej
RB_2007_16 07.12.2007 Znaczne pakiety akcji
RB_2007_15 07.12.2007 Informacja o nabyciu papierów wartościowych SECO/WARWICK S.A.
RB_2007_14 07.12.2007 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką International Thermal Systems GmbH
RB_2007_12 04.12.2007 Wprowadzenie Akcji Serii A oraz PDA Serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
RB_2007_11 04.12.2007 Znaczne pakiety akcji
RB_2007_10 03.12.2007 Rejestracja w KDPW Akcji Serii A
RB_2007_09 30.11.2007 Dopuszczenie Akcji Serii A i B oraz PDA Serii B do obrotu na rynku podstawowym GPW
RB_2007_08 30.11.2007 Informacja o nabyciu papierów wartościowych Seco/Warwick S.A.
RB_2007_07 29.11.2007 Rejestracja przez KDPW S.A. Praw do Akcji Serii B
RB_2007_06 27.11.2007 Złożenie wniosków o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii A i B oraz PDA Serii B
RB_2007_05 27.11.2007 Oświadczenie Zarządu SECO/WARWICK S.A. ws. przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
RB_2007_04 26.11.2007 Przydział Akcji Oferowanych
RB_2007_03 19.11.2007 Informacja o ostatecznej Cenie Emisyjnej Akcji Serii B i Cenie Sprzedaży Akcji Sprzedawanych SECO/WARWICK S.A. oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej
RB_2007_02 14.11.2007 Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii B oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej SECO/WARWICK S.A.
RB_2007_01 14.11.2007 Przystąpienie do systemu ESPI

2017

Numer Data publikacji Raport
RB_2017_09 27.04.2017, 18:32 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.
RB_2017_08 27.04.2017, 18:28 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2017r.

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_34 02.12.2016, 16:20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 2 grudnia 2016 roku.
RB_2016_33 02.12.2016, 16:12 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 02 grudnia 2016 roku
RB_2016_30 04.11.2016, 12:51 Korekta pomyłki pisarskiej w przesłanym zawiadomieniu o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_29 03.11.2016, 17:11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_28 31.10.2016, 17:22 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2016 r.
RB_2016_27 31.10.2016, 17:17 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 2 grudnia 2016r.
RB_2016_22 24.06.2016, 17:02 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
RB_2016_21 24.06.2016, 16:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 roku.
RB_2016_20 24.06.2016, 16:43 Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2016_19 24.06.2016, 16:32 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 czerwca 2016 roku.
RB_2016_18 25.05.2016, 15:09 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.
RB_2016_17 25.05.2016, 14:45 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 czerwca 2016r.

2015

Numer Data publikacji Raport
RB_2015_27 27.05.2015 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta
RB_2015_26 27.05.2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2015 roku.
RB_2015_25 26.05.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 maja 2015 roku.
RB_2015_24 11.05.2015 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_23 29.04.2015 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_22 29.04.2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2015r.
RB_2015_15 17.02.2015 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_14 17.02.2015 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_13 13.02.2015 Nabycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_01 07.01.2015 Zawiadomienie o zmianie udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

2014

Numer Data publikacji Raport
RB_2014_31 30.10.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 30 października 2014 roku.
RB_2014_30 30.10.2014 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 30 października 2014 roku.
RB_2014_29 27.10.2014 Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 października 2014 r.
RB_2014_28 02.10.2014 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 30 października 2014 r
RB_2014_27 02.10.2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 30 października 2014r.
RB_2014_23 30.05.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 30 maja 2014 roku.
RB_2014_22 30.05.2014 Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2014_21 30.05.2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 maja 2014 roku.
RB_2014_17 30.04.2014 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2014 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2014_16 30.04.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 30 maja 2014r.

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_35 27.09.2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_33 25.09.2013 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_26 23.07.2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_19 24.05.2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 24 maja 2013 roku.
RB_2013_18 24.05.2013 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 maja 2013 roku.
RB_2013_12 26.04.2013 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013 r.
RB_2013_11 26.04.2013 Zwołanie ZWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 maja 2013r.
RB_2013_06 18.04.2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

2012

Numer Data publikacji Raport
RB_2012_37 28.11.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 listopada 2012 roku.
RB_2012_36 28.11.2012 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
RB_2012_35 28.11.2012 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28 listopada 2012 roku.
RB_2012_33 15.11.2012 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_32 13.11.2012 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_27 23.10.2012 Treść projektów uchwał NWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2012 r.
RB_2012_26 23.10.2012 Zwołanie NWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 listopada 2012r.
RB_2012_20 15.06.2012 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.
RB_2012_16K 30.05.2012 Korekta raportu nr 16/2012.
RB_2012_18 28.05.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku.
RB_2012_16 28.05.2012 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 maja 2012 roku, w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_10 30.04.2012 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_09 30.04.2012 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 maja 2012r.
RB_2012_06 12.03.2012 Zawiadomienie o zmianie udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

2011

Numer Data publikacji Raport
RB_2011_18 26.05.2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2011 roku.
RB_2011_16 26.05.2011 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 maja 2011 roku.
RB_2011_14K 09.05.2011 Korekta raportu nr 14/2011
RB_2011_14 29.04.2011 Draft resolutions of the Annual General Shareholders Meeting of SECO/WARWICK S.A. convened for May 26th 2011.
RB_2011_13 29.04.2011 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2011r.
RB_2011_09 28.02.2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2011_07 04.02.2011 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie.

2010

Numer Data publikacji Raport
RB_2010_39 20.12.2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_36 10.12.2010 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
RB_2010_34 06.12.2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_29 18.11.2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 18 listopada 2010 roku.
RB_2010_28 18.11.2010 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 18 listopada 2010 roku.
RB_2010_24 22.10.2010 Zwołanie NWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 18.11.2010 r., projekty uchwał oraz planowane zmiany w Statucie Spółki.
RB_2010_15 29.04.2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2010 roku.
RB_2010_13 29.04.2010 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 kwietnia 2010 roku.
RB_2010_12 28.04.2010 Treść projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza na ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. oraz załącznik do tego projektu.
RB_2010_11 22.04.2010 Uzupełnienie raportu nr 08/2010 - Treść projektów uchwał ZWZA.
RB_2010_09 14.04.2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_08K 06.04.2010 Korekta raportu nr 08/2010.
RB_2010_08 02.04.2010 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2010 r.
RB_2010_07 02.04.2010 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 kwietnia 2010r.

2009

Numer Data publikacji Raport
RB_2009_16 30.04.2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2009 roku.
RB_2009_15 30.04.2009 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 kwietnia 2009 roku.
RB_2009_11 15.04.2009 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2009 r.
RB_2009_10 07.04.2009 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 kwietnia 2009r.

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_35 10.10.2008 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_29 26.06.2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2008 roku.
RB_2008_28 26.06.2008 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2008 roku.
RB_2008_27 12.06.2008 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r.
RB_2008_26 03.06.2008 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 czerwca 2008 r.
RB_2008_18 04.03.2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA spółki SECO/WARWICK S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2008 roku.
RB_2008_17 29.02.2008 Zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_15 28.02.2008 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28 lutego 2008 roku.
RB_2008_11 26.02.2008 Zwołanie NWZ Seco/Warwick S.A. na dzień 28 lutego 2008r.
RB_2008_13 20.02.2008 Zmiana treści projektu uchwały NWZA Seco/Warwick S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2008r.
RB_2008_12 14.02.2008 Treść projektów uchwał NWZA Seco/Warwick S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2008 r.

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_16 24.05.2016, 14:10 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

2015

Numer Data publikacji Raport
RB_2015_31 03.08.2015 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_16 18.02.2015 Informacja o zbyciu/ nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

2014

Numer Data publikacji Raport
RB_2014_19 16.05.2014 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2014_04 23.01.2014 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2014_03 20.01.2014 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_24 17.07.2013 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_07 11.01.2008 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_01 02.01.2008 Informacja o zbyciu praw do akcji SECO/WARWICK S.A.

2007

Numer Data publikacji Raport
RB_2007_20 19.12.2007 Informacja o zbyciu praw do akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2007_15 07.12.2007 Informacja o nabyciu papierów wartościowych SECO/WARWICK S.A.
RB_2007_08 30.11.2007 Informacja o nabyciu papierów wartościowych Seco/Warwick S.A.

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_13 11.05.2016, 15:56 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2016_12 29.04.2016, 14:28 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2016_03 28.01.2016, 13:59 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2016_02 21.01.2016, 10:55 Kontrakty terminowe – umowa znacząca

2015

Numer Data publikacji Raport
RB_2015_40 21.12.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_39 15.12.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_36 22.10.2015 Umowy z kontrahentem o wartości umowy znaczącej
RB_2015_35 01.10.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_34 18.09.2015 Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej
RB_2015_33 07.08.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_32 06.08.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_29 03.06.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_28 02.06.2015 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2015_18 13.03.2015 Udzielenie poręczenia spółce zależnej
RB_2015_10 03.02.2015 Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej
RB_2015_06 16.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_05 16.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_04 16.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2015_03 16.01.2015 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2015_02 13.01.2015 Kontrakty terminowe – umowa znacząca

2014

Numer Data publikacji Raport
RB_2014_26 29.08.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2014_20 16.05.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2014_18 08.05.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2014_09 17.02.2014 Podpisanie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej
RB_2014_08 17.02.2014 Kontrakty terminowe – umowa znacząca

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_41 05.11.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_36 30.09.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_27 14.08.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_25 18.07.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_21 13.06.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_17 24.05.2013 Nabycie udziałów w spółce Engefor Engenharia Indústria e Comércio Ltda- spełnienie warunków zawieszających
RB_2013_15 17.05.2013 Kontrakty terminowe – umowa znacząca
RB_2013_14 15.05.2013 Podpisanie umów o wartości znaczącej
RB_2013_08 24.04.2013 Umowa warunkowa – nabycie udziałów w spółce Engefor Engenharia Indústria e Comércio Ltda
RB_2013_02 03.01.2013 Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej tytułem wkładu na pokrycie nowych emitowanych akcji spółki zależnej.
RB_2013_01 03.01.2013 Zawarcie znaczącej umowy – objęcie akcji spółki zależnej

2012

Numer Data publikacji Raport
RB_2012_34 23.11.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_31 08.11.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_24 31.08.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_22 06.07.2012 Spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej
RB_2012_21 06.07.2012 Udzielenie poręczenia spółce zależnej.
RB_2012_19 11.06.2012 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2012_13 18.05.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_12 18.05.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.
RB_2012_08 16.04.2012 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2012_05 03.02.2012 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2012_04 03.02.2012 Kontrakty terminowe – umowa znacząca.

2011

Numer Data publikacji Raport
RB_2011_25 23.11.2011 Podpisanie umowy o wartości znaczącej.
RB_2011_23 21.09.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_22 21.09.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_21 01.07.2011 Podpisanie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.
RB_2011_20 02.06.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_19 01.06.2011 Kontrakty terminowe.
RB_2011_10 15.03.2011 Zawarcie umowy o udostępnienie linii kredytowej.
RB_2011_08 25.02.2011 Kontrakty terminowe.

2010

Numer Data publikacji Raport
RB_2010_41 28.12.2010 Podpisanie umowy znaczącej.
RB_2010_31 20.11.2010 Spełnienie warunków zawieszających przewidzianych umową inwestycyjną
RB_2010_30 19.11.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_27 17.11.2010 Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów Retech Systems LLC
RB_2010_22 06.09.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_18 08.06.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_17 25.05.2010 Podpisanie umowy znaczącej.
RB_2010_06 26.02.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_05 25.02.2010 Kontrakty terminowe.
RB_2010_04 25.02.2010 Podpisanie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.

2009

Numer Data publikacji Raport
RB_2009_23 16.10.2009 Kontrakty terminowe.
RB_2009_12 22.04.2009 Kontrakty terminowe.

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_31 09.07.2008 Kontrakty terminowe typu forward.
RB_2008_30 27.06.2008 Kontrakty terminowe typu forward
RB_2008_23 11.04.2008 Kontrakty terminowe typu forward
RB_2008_22 02.04.2008 Kontrakty terminowe typu forward
RB_2008_19 05.03.2008 Podpisanie umów ze spółką Charkowskij Podszypnikowyj Zawod S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej
RB_2008_10 23.01.2008 Kontrakt terminowy typu forward
RB_2008_03 08.01.2008 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką VW
RB_2008_02 08.01.2008 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Denso Thermal Systems S.P.A

2007

Numer Data publikacji Raport
RB_2007_14 07.12.2007 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką International Thermal Systems GmbH

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_09 25.04.2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2011

Numer Data publikacji Raport
RB_2011_15 18.05.2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2009

Numer Data publikacji Raport
RB_2009_06 26.02.2009 Wybór biegłego rewidenta

2007

Numer Data publikacji Raport
RB_2007_19 18.12.2007 Wybór biegłego rewidenta
RB_2007_18 13.12.2007 Wybór biegłego rewidenta
RB_2007_05 27.11.2007 Oświadczenie Zarządu SECO/WARWICK S.A. ws. przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

2017

Numer Data publikacji Raport
RB_2017_10 27.04.2017 Przyznanie opcji na akcje uczestnikom Programu Motywacyjnego, w tym członkom Zarządu
RB_2017_03 14.02.2017, 15:10 Decyzja o wypłacie odszkodowania dla SECO/WARWICK S.A.
RB_2017_1 02.01.2017, 09:58 Połączenie SECO/WARWICK S.A. ze spółką zależną

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_32 19.11.2016, 15:22 Utrata aktywów w wyniku zdarzenia losowego
RB_2016_07 15.04.2016, 17:08 Informacje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015
RB_2016_06 31.03.2016, 17:09 Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited

2015

Numer Data publikacji Raport
RB_2015_19 14.04.2015 Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2014
RB_2015_12 05.02.2015 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_09 03.02.2015 Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_08 23.01.2015 Informacja o zdarzeniu mającym negatywny wpływ na wyniki 4Q 2014

2014

Numer Data publikacji Raport
RB_2014_24 04.06.2014 Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_29 02.09.2013 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_16 22.05.2013 Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited
RB_2013_05 25.03.2013 Zwiększenie udziału w spółce Seco Warwick Allied Private Limited
RB_2013_04 22.03.2013 Zwiększenie udziału w spółce Seco Warwick Allied Private Limited

2010

Numer Data publikacji Raport
RB_2010_23 14.09.2010 Zawarcie porozumienia w sprawie określenia warunków nabycia Retech Systems LLC

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_32 01.08.2008 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A. („lock-up”)

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_25 28.10.2016, 15:43 Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

2014

Numer Data publikacji Raport
RB_2014_10 14.03.2014 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2014_07 11.02.2014 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2014_06 10.02.2014 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2014_05 04.02.2014 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2014_02 20.01.2014 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_46 19.12.2013 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2013_45 19.12.2013 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2013_44 03.12.2013 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_43 03.12.2013 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016
RB_2013_38 03.10.2013 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2013_37 02.10.2013 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2013_32 19.09.2013 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016
RB_2013_31 09.09.2013 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
RB_2013_30 06.09.2013 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Seco/Warwick S.A.
RB_2013_28 29.08.2013 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E
RB_2013_23 17.07.2013 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016

2011

Numer Data publikacji Raport
RB_2011_06 01.02.2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii D.
RB_2011_03 17.01.2011 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji SECO/WARWICK S.A. serii D.
RB_2011_02 14.01.2011 Rejestracja papierów wartościowych SECO/WARWICK S.A. w KDPW.

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_09 18.01.2008 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji serii B Seco/Warwick S.A.
RB_2008_08 16.01.2008 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B

2007

Numer Data publikacji Raport
RB_2007_17 07.12.2007 Zakończenie Oferty Publicznej
RB_2007_12 04.12.2007 Wprowadzenie Akcji Serii A oraz PDA Serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
RB_2007_10 03.12.2007 Rejestracja w KDPW Akcji Serii A
RB_2007_09 30.11.2007 Dopuszczenie Akcji Serii A i B oraz PDA Serii B do obrotu na rynku podstawowym GPW
RB_2007_07 29.11.2007 Rejestracja przez KDPW S.A. Praw do Akcji Serii B
RB_2007_06 27.11.2007 Złożenie wniosków o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii A i B oraz PDA Serii B
RB_2007_04 26.11.2007 Przydział Akcji Oferowanych
RB_2007_03 19.11.2007 Informacja o ostatecznej Cenie Emisyjnej Akcji Serii B i Cenie Sprzedaży Akcji Sprzedawanych SECO/WARWICK S.A. oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej
RB_2007_02 14.11.2007 Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii B oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej SECO/WARWICK S.A.

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_37 30.12.2016, 11:17 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.

2012

Numer Data publikacji Raport
RB_2012_39 14.12.2012 Powołanie Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_38 14.12.2012 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_25 03.09.2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_17 28.05.2012 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
RB_2012_15 25.05.2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_14 25.05.2012 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz członka Zarządu Spółki SECO/WARWICK SA.
RB_2012_02 20.01.2012 Powołanie Prezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.

2011

Numer Data publikacji Raport
RB_2011_26 21.12.2011 Rezygnacja Prezesa Zarządu SECO/WARWICK SA z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

2010

Numer Data publikacji Raport
RB_2010_14 29.04.2010 Powołanie osób nadzorujących Emitenta.

2009

Numer Data publikacji Raport
RB_2009_22 14.10.2009 Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_20 19.06.2009 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
RB_2009_19 19.06.2009 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
RB_2009_17 01.05.2009 Powołanie członka Rady Nadzorczej.
RB_2009_14 30.04.2009 Powołanie członka Rady Nadzorczej.
RB_2009_05 26.02.2009 Powołanie prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_04 26.02.2009 Odwołanie prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A.

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_24 29.04.2008 Powołanie Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2008_14 28.02.2008 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

2007

Numer Data publikacji Raport
RB_2007_16 07.12.2007 Znaczne pakiety akcji
RB_2007_11 04.12.2007 Znaczne pakiety akcji

2017

Numer Data publikacji Raport
RB_2017_11 17.05.2017, 18:30 Wypłata odszkodowania dla SECO / WARWICK S.A. - zakończenie procesu odszkodowawczego
RB_2017_07 27.04.2017, 18:22 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2017_06 27.04.2017, 18:20 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016
RB_2017_05 27.04.2017, 18:14 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016
RB_2017_04 24.04.2017, 10:39 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.
RB_2017_02 10.01.2017, 12:24 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 przez SECO/WARWICK S.A.

2016

Numer Data publikacji Raport
RB_2016_36 12.12.2016, 16:38 Skwantyfikowanie celów programu motywacyjnego na 2017 r. przez Radę Nadzorczą i akceptacja strategii rozwoju
RB_2016_35 08.12.2016, 16:05 Powołanie Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_31 09.11.2016, 16:35 Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_26 31.10.2016, 17:11 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA ze spółką zależną i podpisanie Planu Połączenia w ramach zmodyfikowanej strategii rozwoju
RB_2016_24 29.08.2016, 17:02 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
RB_2016_23 25.08.2016, 18:36 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
RB_2016_15 24.05.2016, 14:07 Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 09/2016
RB_2016_14 24.05.2016, 14:02 Zbycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2016_11 29.04.2016, 13:51 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2016_10 28.04.2016, 18:20 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015
RB_2016_09 28.04.2016, 18:16 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015
RB_2016_08 25.04.2016, 14:43 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 r.
RB_2016_05 19.02.2016, 17:11 Informacje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015 oraz o korekcie bilansu otwarcia za rok 2015
RB_2016_04 16.02.2016, 18:26 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej
RB_2016_01 14.01.2016, 15:23 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 przez SECO/WARWICK S.A.

2015

Numer Data publikacji Raport
RB_2015_38 03.12.2015 Powołanie Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_37 03.12.2015 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_30 29.07.2015 Zbycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_21 24.04.2015 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 r.
RB_2015_20 24.04.2015 Powołanie Członków Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_17 24.02.2015 Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej
RB_2015_11 04.02.2015 Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 03/2015
RB_2015_07 20.01.2015 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przez SECO/WARWICK S.A.

2014

Numer Data publikacji Raport
RB_2014_32 04.12.2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2014_25 16.06.2014 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
RB_2014_15 29.04.2014 Aktualizacja strategii rozwoju
RB_2014_14 29.04.2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB_2014_13 29.04.2014 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 i wypłaty dywidendy
RB_2014_12 29.04.2014 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 i wypłaty dywidendy
RB_2014_11 25.04.2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 r.
RB_2014_01 14.01.2014 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2014 przez SECO/WARWICK S.A.

2013

Numer Data publikacji Raport
RB_2013_42 28.11.2013 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2013_40 25.10.2013 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.
RB_2013_39 09.10.2013 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
RB_2013_34 25.09.2013 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_22 03.07.2013 Ustanowienie hipoteki umownej
RB_2013_20 11.06.2013 Ustanowienie hipoteki umownej
RB_2013_13 13.05.2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2013_10 26.04.2013 Korekta raportu rocznego SECO/WARWICK S.A. za 2012 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy SECO/WARWICK za 2012.
RB_2013_07 23.04.2013 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 r.
RB_2013_03 24.01.2013 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2013 przez SECO/WARWICK S.A.

2012

Numer Data publikacji Raport
RB_2012_30 08.11.2012 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_29 23.10.2012 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 r.
RB_2012_28 23.10.2012 Strategia rozwoju do roku 2016.
RB_2012_23 21.08.2012 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 r.
RB_2012_11 07.05.2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_07 02.04.2012 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_03 24.01.2012 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_01 09.01.2012 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 przez SECO/WARWICK S.A.

2011

Numer Data publikacji Raport
RB_2011_24 03.11.2011 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2011 r.
RB_2011_17 26.05.2011 Podjęcie przez ZWZA uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2011_12 29.04.2011 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
RB_2011_11 29.04.2011 Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
RB_2011_05 18.01.2011 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2011 przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2011_04 18.01.2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2011_01 05.01.2011 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

2010

Numer Data publikacji Raport
RB_2010_42 29.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_40 23.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_38 17.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_37 10.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_35 06.12.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_33 30.11.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_32 24.11.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_26 02.11.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_25 27.10.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_21 28.07.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_20 23.07.2010 Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_19 22.07.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_16 04.05.2010 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2010 r.
RB_2010_10 19.04.2010 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009 r.
RB_2010_03 26.01.2010 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_02 07.01.2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2010_01 07.01.2010 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2010 przez SECO/WARWICK S.A.

2009

Numer Data publikacji Raport
RB_2009_21 04.09.2009 Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_18 08.05.2009 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2009 r.
RB_2009_09 03.04.2009 Nieprawdziwa informacja podana na portalu bankier.pl
RB_2009_08 01.04.2009 Zmiana dat przekazywania raportów okresowych.
RB_2009_07 02.03.2009 Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych SECO/WARWICK S.A. na 2008 rok.
RB_2009_03 13.01.2009 Uzupełnienie wykazu informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku przez SECO/WARWICK S.A.
RB_2009_02 12.01.2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku przez SECO/WARWICK S.A
RB_2009_01 12.01.2009 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2009 przez SECO/WARWICK S.A.

2008

Numer Data publikacji Raport
RB_2008_37 13.11.2008 Korekta raportu za III kwartał 2008 roku.
RB_2008_36 07.11.2008 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2008 r.
RB_2008_34 12.08.2008 Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych SECO/WARWICK S.A. na 2008 rok.
RB_2008_33 08.08.2008 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2008 r.
RB_2008_25 07.05.2008 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2007
RB_2008_21K 02.04.2008 Nabycie aktywów o znacznej wartości
RB_2008_21 02.04.2008 Nabycie aktywów o znacznej wartości
RB_2008_20 14.03.2008 Korekta raportu za IV kwartał 2007 roku
RB_2008_16 28.02.2008 Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Seco/Warwick S.A. na 2007 rok
RB_2008_06 08.01.2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku przez Seco/Warwick SA
RB_2008_05 08.01.2008 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2008 przez Seco/Warwick SA
RB_2008_04 08.01.2008 Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

2007

Numer Data publikacji Raport
RB_2007_21 27.12.2007 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
RB_2007_01 14.11.2007 Przystąpienie do systemu ESPI