2016

Data publikacji Tytuł
17.11.2016 INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SECOWARWICK S.A., REKOMENDACJI I ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Do góry

2014

Data publikacji Tytuł
30.04.2014 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Do góry

2013

Data publikacji Tytuł
26.04.2013 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
26.04.2013 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013 r
26.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012
26.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
26.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
26.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
26.04.2013 Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2012.
26.04.2013 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
26.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2013

Do góry

2012

Data publikacji Tytuł
15.11.2012 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
15.11.2012 Uzasadnienie Zgłoszenia Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
23.10.2012 Zwołanie NWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 listopada 2012r.
23.10.2012 Treść projektów uchwał NWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2012 r.
23.10.2012 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
23.10.2012 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
23.10.2012 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
23.10.2012 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
28.05.2012 Statut Spółki SECO/WARWICK S.A.
28.05.2012 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 maja 2012 roku, w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
28.05.2012 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
28.05.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku.
30.04.2012 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 maja 2012r.
30.04.2012 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
30.04.2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania finansowego spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
30.04.2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie z działalności za 2011 rok.
30.04.2012 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
30.04.2012 Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
30.04.2012 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011.
30.04.2012 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
30.04.2012 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
30.04.2012 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Do góry

Data publikacji Tytuł
Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.
Regulamin Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Do góry